Δωρεάν Μετατροπή Συναλλάγματος Ανοιχτού Κώδικα για PHP

Εμπνευσμένος από το Open Source Exchange Rates και την βιβλιοθήκη money.js, δημιούργησα μία κλάση PHP που χρησιμοποιεί την υπηρεσία openexchangerates.org. Απ’ την στιγμή που έμαθα ότι η υπηρεσία αυτή “τραβάει” τις πληροφορίες της από το (ανεπίσημο) Google Calculator API, άρχισα να πειραματίζομαι και με αυτό, και βρήκα κάποιες διαφορές στις τιμές του συναλλάγματος που δίνουν οι δύο αυτές υπηρεσίες. Πιθανώς οφείλεται στο ότι το openexchangerates.org ανανεώνει τις τιμές του κάθε ώρα, αλλά όπως και να έχει, οι τιμές είναι διαφορετικές, και για κάποιες εφαρμογές ή sites η διαφορά αυτή μπορεί να είναι σημαντική.

Οπότε συγχώνευσα και τις δύο υπηρεσίες στην κλάση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να περάσετε την σωστή παράμετρο στον constructor της κλάσης, και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις μετατροπές του συναλλάγματος.

Continue Reading

Free Open Source Exchange Rates for PHP

Inspired by the Open Source Exchange Rates and money.js, I’ve developed a PHP class that consumes the openexchangerates.org service. Since the service fetches the exchange rates from the (unofficial) Google Calculator API, I played around with it as well, and found some differences on the exchange rates provided by the two services. It is probably that some caching is involved with openexchangerates.org (it updates every hour), but still, the rates are different, and for some applications more up-to-date rates may be necessary.

So I made both available for use with the class. You only need to instantiate the class passing the appropriate parameter on the constructor, and you are ready to start converting.

Continue Reading